КРАТКО ЗА
 НАС

Есколорио е бренд на училишни материјали со врвен квалитет.
Брендот Есколорио е бренд на компанијата Тримакс книжарници.
 
УПРАВА

Горан Димитров
Звонко Јанковски
Горан Горгиев
МАРКЕТИНГ

Горан Горгиев
Горан Димитров
Атанас Поповски
ПРОДАЖБА

Киро Димитров
Ванчо Спасески
КОМЕРЦИЈА И МАРКЕТИНГ

Анета Спасовска
Ивана Анаќиоска
ДИСТРИБУЦИЈА

Игор Величковски
Драган Анаќиоски
КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР 

Анита Милевска
Елизабета Анѓелова
ФИНАНСИИ

Звонко Јанковски
КНИЖАРНИЦИ УПРАВА

Розета Јанковска Марија Митиќ Димитрова
ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ НА ДРУШТВОТО
МИСИЈАТА на нашата компанија е да ги задоволиме потребите на нашите клиенти и соработници. Секојдневно работиме за да создадеме или донесеме нови производи и да ги подобриме услугите за нашите клиенти.
ВИЗИЈАТА на нашата компанија е сите деца и ученици да добијат квалитетно образование и да учат и растат со и во нашите книжарници.
ПРИНЦИПИТЕ на нашата компанија се темелат врз вредностите во кои веруваме и ги почитуваме: партнерство и соработка; нашите клиенти, нашите партнери и соработници се основа на нашето постоење и делување.
МОТО
 • Сигурен партнер во секојдневното работење
 • Вашата книжарница
 • Поблиску до вас
 • Нагледни средства во секојдневно образование
 • Ние го мапираме светот.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ изјавува дека главната цел на раководството и целиот персонал е давање на квалитетна услуга и производ на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања и е во согласност нивните барања, потреби и очекувања.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ континуирано ќе го следи степенот на задоволство на клиетите и ќе ги проучува  и исполнува нивните препораки, барања и рекламации се со цел истите да ги користи за подобрување на услуги и производите кои ги нуди.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ се грижи за долготрајна и квалитетна соработка со сите заинтерсирани страни.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал и води сметка за одржување и благопријатен творечки амбиент, пришто секој извршител да биде свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и просперитетот на фирмата.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ ќе се грижи за континуиранa обука и едукација на вработените како основна потпора на Системот за управување со квалитет.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ ќе ги поддржува Системот за управување со квалитет, во согласност со барањата на меѓународните стандарди ISO 9001:2015.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ се  обврзува на идентификација на внатрешните и надворешните прашања и очекувања, како и ризиците и можностите за постојано унапредување на квалитетот на услугите и производите кои ги нуди.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ ќе се стреми кон идентификување и елиминирање на сите ризици и недостатоци кои може да доведат до губење на довербата на клиентите и до намалување на профитот.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ применува процесен период кон создавање и одржување на Системот за управување со квалитет и за таа цел извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на сите услуги и производи.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на превземените ангажмани.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ се обврзува на исполнување на барањата на Законската регулатива од областа на заштита на работната и на животната средина, како и чување на ресурсите и инвестиците на најдобар можен начин.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ се обврзува на идентификување на сите аспекти на животната средина до кои се доаѓа или може да се дојде и ставање под контрола на значајните аспекти за животната средина.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ постојано ќе се стреми кон подобрување на своите дејности и услуги да бидат во склад со животната средина, преку доследно почитување на законите, прописите и стандардите.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ ќе вложува максимални напори за зачувување на здравјето и безбедноста на сите заинтерсирани страни во деловни активности.
 • ТРИМАКС ДОО СКОПЈЕ се обврзува да ги извршува сите активност во согласност со соодветните прописи и закони за заштита на здравјето и безбедност при работа.
 
Управител  Горан Димитров
Скопје, 03.01.2022  година


QUALITY POLICY STATEMENT

THE MISSION of our company is to meet the needs of our customers and associates. We work every day to create or bring new products and improve services for our customers.
THE VISION of our company is for all children and students to receive quality education and to learn and grow with and in our bookstores.
THE PRINCIPLES of our company are based on the values ​​we believe in and respect: partnership and cooperation; our clients, our partners and associates are the basis of our existence and action.
MOTO
• Reliable partner in everyday work
• Your bookstore
• Closer to you
• Teaching aids in everyday education
• We map the world.
 
TRIMAKS DOO SKOPJE declares that the main goal of the management and the entire staff is to provide a quality service and product to its customers that meets all the normative requirements and is in accordance with their requirements, needs and expectations.
TRIMAKS DOO SKOPJE will continuously monitor the level of satisfaction of the clients and will study and fulfill their recommendations, requests and complaints in order to use them to improve the services and products offered.
TRIMAKS DOO SKOPJE takes care of long-term and quality cooperation with all interested parties.
TRIMAKS DOO SKOPJE will take care of the continuous training and education of the employees as the main leverage of the Quality Management System.
TRIMAKS DOO SKOPJE will support the Quality Management System in accordance with the requirements of the international standards ISO 9001: 2015
TRIMAKS DOO SKOPJE is committed to identifying internal and external issues and expectations, as well as the risks and opportunities for continuous improvement of the quality of the services and products offered
TRIMAKS DOO SKOPJE will strive to identify and eliminate all risks and disadvantages that can lead to loss of customer confidence and reduced profits.
TRIMAKS DOO SKOPJE applies a process period to the creation and maintenance of the Quality Management System and for that purpose performs identification, planning, introduction, control and continuous improvement of all processes that have an impact on the quality of all services and products.
TRIMAKS DOO SKOPJE guarantees to its client’s correctness and maximum fulfillment of the undertaken commitments
TRIMAKS DOO SKOPJE is committed to meeting the requirements of the legal regulations in the area of ​​protection of the working and the environment, as well as keeping the resources and investments in the best possible way.
TRIMAKS DOO SKOPJE is committed to identifying all aspects of the environment that are coming or can be reached and placing under control the significant aspects of the environment.
TRIMAKS DOO SKOPJE will constantly strive to improve its activities and services in accordance with the environment, by consistently respecting the laws, regulations and standards.
TRIMAKS DOO SKOPJE will make every effort to preserve the health and safety of all stakeholders in business activities.
TRIMAKS DOO SKOPJE is obligated to perform all activities in accordance with the relevant regulations and laws for protection of health and safety at work.
 
CEO Goran Dimitrov
Skopje, 03.01.2022